DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Concurs per al Pavelló Poliesportiu Municipal a l'Hospitalet de l'Infant. Concurs

Concurs per al Pavelló Poliesportiu Municipal a l'Hospitalet de l'Infant. Concurs 1

Ref. PPH-HI09

1.- Memòria formal:

QUALITAT ESTÈTICA

Imatge de modernitat, tecnologia, solucions constructives innovadores, ...

Es dona especial importància a l’aspecte exterior de l’edifici, que transmeti una imatge d’arquitectura actual i moderna.

Es proposa una solució de façana complexa, que permet adaptar-se depenent de les necessitats de l’espai al seu darrera. És per això que l’edifici aconsegueix aquesta imatge tan uniforme, i al mateix temps tan canviant, que li dona un aspecte més unitari i contundent.

Però a través d’aquest vel que cobreix tot el volum edificat, també es mostra una complexitat i una riquesa de colors i de solucions que intriga a l’espectador, i el convida a entrar, a descobrir-lo...

QUALITAT ESPACIAL

Pren especial importància l’adaptació de l’edifici nou amb la construcció existent de la piscina, principalment per allò que respecta als espais d’accés compartits, tant per als esportistes com per als visitants o espectadors.

(imposat pel plec de clàusules del concurs)

Es planteja situar el cos de vestidors a la part nord del solar, i el cos de grades i magatzems a la banda est, alliberant d’aquesta manera el màxim d’espai possible per encabir les pistes poliesportives (3) a més de la pista addicional per a altres usos. Aquest fet ve força condicionat per l’amplada del solar, i les dimensions de les pistes esportives i dels vestidors. -Cal puntualitzar que per tal de situar pistes esportives transversalment, el Consell Català de l’Esport exigeix l’amplada de PAV-3, i que com a mínim és de 27 metres lliures-.

En la concepció espacial de l’edifici, es busca que la llum natural prengui especial importància, ja que a més de millorar la qualitat de l’espai, també ha d’ajudar a millorar el comportament pel que fa a la sostenibilitat en la despesa elèctrica. En qualsevol cas, aquesta llum resta regulada i tamitzada per l’envolcall de protecció solar de l’edifici, el qual redueix la incidència del sol, i en millora el comportament climàtic, a més del confort visual a la pista esportiva.

2.- Memòria funcional:

Funcionalment, l’edifici aconsegueix encabir el programa funcional establert. En el disseny, també s’ha tingut en compte el compliment d’altres normatives d’obligat compliment, com el Codi Tècnic de l’Edificació, (per exemple pel que respecta a sortides d’emergència i recorreguts d’evacuació, amb les amplades que corresponen, o l’estalvi energètic, amb la instal•lació de plaques solars per la producció d’ACS, ...), el Codi d’accessibilitat de Catalunya, i molt especialment els criteris que estableix la Generalitat de Catalunya, a través de les fitxes dels diferents mòduls de pavelló poliesportiu del Consell Català de l’Esport, que en el cas que ens ocupa és el de PAV-2.

Pistes esportives:

El programa funcional de pistes esportives ve condicionat pels requeriments abans esmentats, del Consell Català de l’Esport (en endavant CCE), que exigeix una amplada lliure de 27 metres per a poder fer ús transversal de les mateixes, i també pels usos addicionals que planteja el plec de bases del concurs.

Vestidors:

Donen compliment a les fitxes tècniques d’equipaments esportius que planteja el CCE, i que a nivell d’avantprojecte que ens ocupa, a títol indicatiu i no exhaustiu compleix amb:

-Dimensions mínimes dels espais i distàncies lliures

-Distribució dels espais de serveis, vestidor i dutxa

-Accés diferenciat per a calçat de carrer, i sortida per passadís de calçat esportiu

-Llum natural als vestidors

-Espais i serveis higiènics adaptats

Graderies:

També es té en compte la capacitat de les graderies per a espectadors, pensant en aquells esdeveniments que (siguin o no esportius) poden generar ingressos de mercat per la venda d’entrades.

És per això que es disposa de cinc/sis files a les graderies, d’una longitud superior als 45 m., amb un total d’espectadors superior als 540 espectadors asseguts, a més de la graderia telescòpica, que pot incrementar la capacitat fins a prop dels 900 espectadors asseguts.

Pel que fa a la relació entre peces, es proposa com a solució òptima per a l’accés tant dels esportistes com dels espectadors, situar les graderies de tal manera que es pot accedir a elles tant a través de la planta baixa, com a través de l’espai situat en planta primera, aprofitant a tal efecte la instal•lació d’ascensor existent. D’aquesta manera es facilita molt l’accés dels espectadors, a més de l’estalvi d’aprofitar la instal•lació de l’ascensor existent.

També el fet de situar l’accés al vestibul existent facilita les tasques del control d’accessos tant dels esportistes com dels espectadors, ja que es pot dur a terme amb el mateix personal que actualment presta aquest servei a la piscina climatitzada i als gimnasos.


Altres projectes de la categoria concurs que et poden interessar.