DAU
  • Reformas y diseño de interiores
  • Anar a l'inici
  • Situació
  • Contactar

Habitatge unifamiliar aïllat a Amposta. Unifamiliar

Habitatge unifamiliar aïllat a Amposta. Unifamiliar 1

Ref. JRG-AM03

1. Memòria formal

La imatge que vol transmetre la casa és de modernitat, en el sentit que no contingui elements superflus que desvirtuïn els volums principals ni que desgastin la visió continuada de la vivenda amb el pas del temps.

La casa procura manifestar el fet que es produeix un desplaçament relatiu entre dos volums, marcant així una dualitat entre ambdós elements que es converteix en el motiu de la composició formal dels volums i en definitiva de les façanes.

Aquests dos elements estan rematats amb coberta plana.

Les façanes també són considerablement diferents segons si la orientació és Nord o Sud, augmentant el nombre i tamany de les obertures per tal que la vivenda participi de l’exterior, del contacte amb la parcel·la i de les vistes. En aquesta última, i donant una imatge més opaca i de més privacitat a la façana Nord, que coincideix amb l’accés.

Pel que fa als materials, es combina l’arrebossat en morter monocapa amb un revestiment de material petri per a cadascun d’aquest cossos. S’ha considerat com a materials el arrebossat color blanc os, i l’acabat pètria amb pedra de St. Vicenç o similar, a escollir per la Direcció Facultativa o la propietat.

Les fusteries són de color gris fosc, per tal de combinar amb el color de l’arrebossat, i les correderes són de fusta baquelitzada per a exterior, de lamel·les horitzontals.


Pel que fa a l’interior, el punt d’accés a la vivenda queda definit pel desplaçament relatiu dels cossos de planta baixa i planta primera, marcant una porxada que ens serveix de punt d’entrada.

Un cop dintre, l’espai no es troba confinat, sinó que existeix molta relació entre interior i exterior, gaudint dels jardins i dels patis mitjançant grans obertures. D’aquesta manera, s’estableix un diàleg entre l’interior i l’exterior més fluïd, participant tant de la llum com de les visuals.

El pis superior, en canvi, es busca un espai de més recolliment, com un espai per a la reflexió i l’estudi, i és per això que les perspectives cap a l’exterior són més tancades, tant des de l’interior com des de la terrassa exterior.

2. Memòria funcional

La vivenda es desenvolupa en planta soterrani, planta baixa i planta pis, per tal de gaudir de la màxima superfície lliure de parcel·la i d’unes vistes òptimes del paisatge.

L’accés es diferència per a vehicles o per a vianants. Aquests accedeixen a un jardí interior de la parcel·la, pel qual s’arriba a la porta d’entrada i al rebedor.

El fet de distribuir la vivenda en dos nivells ens permet orientar totes les estances a la orientació Sud, i al mateix temps separar la zona de vivenda pròpiament dita, d’un espai d’estudi o treball, més recollit, a la planta pis.

La vivenda orienta totes les peces en la direcció Sud que també coincideix amb les vistes del Delta de l’Ebre i de la Serra del Montsià.

Altres projectes de la categoria unifamiliar que et poden interessar.